เปลี่ยนเป็นภาษาไทย Switch to English Language
Home Services Knowledge about Plastic Contact us
 
   
  Company Profile
  Factory & Production
  Product Showcases
  Production Services
  Plastic Knowledges
  iDeas to Create with Plastic
  Contact Us
 
Factory (โรงงานและการผลิต)
ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือสอบถามเรื่องพลาสติก
ติดต่อทีมงาน
พลาสติกแบ่งได้กี่ประเภท
การจำแนกประเภทของพลาสติกตามลักษณะและสมบัติของพอลิเมอร์ แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ
เทอร์โมพลาสติก วัสดุประเภทนี้ส่วนใหญ่มักได้จากปฏิกิริยาแอดดิชันพอลิเมอไรเซชัน พลาสติก ในกลุ่มนี้จะอ่อนนิ่มจนไหลได้เมื่อได้รับความร้อนเพียงพอ และเมื่อเย็นลงจะกลับแข็งคงรูปเช่นเดิม จะเป็นเช่นนี้เสมอ ไม่ว่าจะทำกี่ครั้งก็ตาม ได้แก่ พอลิเอทิลีน พอลิโพรไพลีน พอลิไวนิลคลอไรด์ พอลิสไตรีน เป็นต้น

เทอร์โมเซ็ต เป็นวัสดุที่ได้จากปฏิกิริยาคอนเดนเซชันพอลิเมอไรเซชัน พลาสติกประเภทนี้จะอ่อนนิ่มจนไหลได้
เมื่อได้รับความร้อนเพียงพอในครั้งแรก และเมื่อเย็นลงจะกลับแข็งคงรูป แต่จะทำได้เพียงครั้งเดียวไม่สามารถ
ทำได้หลายครั้ง
เหมือนกับวัสดุเทอร์โมพลาสติก ตัวอย่างของพลาสติกประเภทนี้ ได้แก่ เบกกาไลต์ เมลามีน
ยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ ซิลิโคน

นอกจากนี้ ยังสามารถจำแนกพลาสติก ออกเป็นกลุ่มย่อยตามชนิดของสารเคมีที่ใช้เป็นวัตถุดิบเริ่มต้นปฏิกิริยา หรือตามประเภท มอนอเมอร์ของพลาสติกได้

ขอขอบคุณแหล่งที่มาของบทความ www.kanchanapisek.or.th

   
 
© Copyright 2007  Interprise Bussaracum Co., Ltd.  All Rights Reserved.